നീ തന്നെ

നീ തന്നെ

തേനായ് വയമ്പായി പാലിളം സ്പർശമായി

ഞാനാദ്യം അറിയുന്ന സത്യമായ് നീ അമ്മേ

വേദനിച്ചോ ഉണ്ണീ? വേപഥു പൂണ്ടുവോ?

അമ്മയില്ലേ, ചാരെ അമ്മയില്ലേ

പിച്ചവേച്ചോടുമെൻ പാദങ്ങളെ ചുറ്റി

ഇഴമുറിയാതെ നിൻ മിഴി ഒഴുകിവന്നതും

കരുണ പെയ്തീടാത്ത ജീവിത വഴികളിൽ

മഴയായ് എനിക്കായ് നിൻ മിഴിപയ്തു നിന്നതും

പടികടന്നെത്തുമെൻ ഹൃദയത്തിൻ മുറിവുകൾ

പറയാതെ എന്നും അറിയുന്ന സ്നേഹമേ

സ്നിഗ്ധത നഷ്ടമായ് നിൻ വിരലുകൾക്കെന്നാലും

തൊട്ടെടുക്കാൻ നിനക്കാവാത്ത കരടുകൾ

ഇല്ലെന്റെ കണ്ണിലും ആത്മാവിലും അമ്മേ

നിൻ മുഗ്ദ്ധ സ്നേഹത്തിൻ ഉണ്ണിയല്ലേ ഞാൻ

മഞ്ചാടി എണ്ണി പകുത്തുതന്നോർമ്മയിൽ

കുഞ്ഞു വിരലിന്റെ മായാത്ത ചന്തമായ്

കുഞ്ഞനുജത്തിയായി മാമ്പഴക്കാലമായ്

പിന്നാലെ പിന്നാലെ വന്നണയും പുഞ്ചിരി

ഇന്ദുമുഖി രാത്രിയായ് ചന്ദന സ്മേരമായ്

നീല നിലാവിലെൻ രാഗാർദ്ര ഗീതമായ്

കണ്ണെഴുതി നീ എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളാൽ സഖീ

നിൻ മാറിലെൻ പാട്ടിന്റെ ഓളങ്ങളും പേറി

എന്നെ ഞാൻ കാണുന്ന കണ്ണാടി അല്ലേ നീ

നിൻ കുങ്കുമ പൊട്ടിനെറ് ശോണിമ അല്ലേ ഞാൻ

മലരിതൾ പോലെൻന്റെ കൈകളിൽ പിന്നെ നീ

മകളായ് വന്ന സുദിനം മനോഹരം

ആരുമയായ് കൊഞ്ചുന്ന മൃദുല വിപഞ്ചികേ

ചെറുതായ് എൻ ലോകം നിൻ ചിരിയോളം മകളേ

പേരൊന്നു മാത്രം നിന്നേ വിളിക്കുവാൻ

സ്ത്രീയേ, മായാത്ത മായാത്ത സ്നേഹമേ സ്നേഹമേ

ജന്മാന്തരങ്ങളിൽ അമ്മയായ്, ഭാര്യയായ്‌

കുഞ്ഞനുജത്തിയായ്‌, പൊന്നിളം മകളായ്

ഞാൻ തേടി വന്നോരു കൈവല്യം നീ തന്നെ

ഞാൻ തേടി വന്നോരു ഉണ്മയും നീ തന്നെ

(രാജേഷ് എം ജോസ്)

2 Comments

  1. ഞാൻ തേടി വന്നോരു കൈവല്യം നീ തന്നെ
    ഞാൻ തേടി വന്നോരു ഉണ്മയും നീ തന്നെ… great !

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s